بسیج صدای صلابت است و سمبل صبوری، اسوه صالحان است و آموزگارصابران و بسیجی افسر آزاده یِ اُردوی ایمان است، اسطوره ی روزگار و آیت و ایثار…و چه زیبا فرمود امام خمینی (ره) که بسیج مدرسه عشق است و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت ورشادت […]

بسیج صدای صلابت است و سمبل صبوری، اسوه صالحان است و آموزگارصابران و بسیجی افسر آزاده یِ اُردوی ایمان است، اسطوره ی روزگار و آیت و ایثار…
و چه زیبا فرمود امام خمینی (ره) که بسیج مدرسه عشق است و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت ورشادت سر دارند.
و به فرموده ی مقام معظم رهبری، بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است.
پس ای بسیجی رزمت پیروز، عزمت استوار

حرمتت و بزمت با ملکوتیان

گوینده :فاطمه قائمی فر