به همراه خواهر تازه متولدشدهٔ خوددرکنار مزارمطهرپدرشهیدش !۱ دقیقه – بسیارزیبا و البته متأثرکننده

به همراه خواهر تازه متولدشدهٔ خود
درکنار مزارمطهرپدرشهیدش !
۱ دقیقه – بسیارزیبا و البته متأثرکننده