بدون تحقیق، بدون تعمق و فتح سرزمین های تازه فکری، هیچ کاری نمیشود کرد. ایشان در راستای هدایت مسیر پژوهشها به سمت کاربردی بودن فرمودند : ” باید همه تحقیقاتمان را جهت بدهیم و نیازهایمان را بسنجیم، ببینیم چه چیزی لازم داریم و وارد شویم ” و همچنین فرمودند : ” باید تحقیقات ما کابردی […]

بدون تحقیق، بدون تعمق و فتح سرزمین های تازه فکری، هیچ کاری نمیشود کرد. ایشان در راستای هدایت مسیر پژوهشها به سمت کاربردی بودن فرمودند : ” باید همه تحقیقاتمان را جهت بدهیم و نیازهایمان را بسنجیم، ببینیم چه چیزی لازم داریم و وارد شویم ” و همچنین فرمودند : ” باید تحقیقات ما کابردی باشد، یعنی تحقیق خشک خارج از زمینه عمل ، راه دور و دراز پیمودن در زمان و فرصت کم است. “

” تولید مقاله هدف نیست. اولاً کیفیت مقاله مهم است. از این مهمتر، جهت مقاله است…رشد میزان مقاله، هدف نیست؛ در صنایع و در بازار باید خودش را نشان بدهد “

” پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است.. تولید علم و تحقیقات حیات آینده کشور است.. برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پِژوهشی لازم است … عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.. اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد؛ نتیجه اش یک جا ایستان، در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است. “