شهیدمحسن غلامیاز دلاور مردان گردان تکاوران لشگر عملیاتی ۲۲ بیت المقدس سپاه کردستانتولـد ؛زیباتـریـناتفاق زندگی‌ستامّـا زیباتـر از آن ،این‌ است کہ زندگـیبا تولـد آغـاز و با شهــادت تمام شود سالروز ولادت شهید والا مقام محسن غلامی

شهیدمحسن غلامی
از دلاور مردان گردان تکاوران لشگر عملیاتی ۲۲ بیت المقدس سپاه کردستان
تولـد ؛
زیباتـریـن
اتفاق زندگی‌ست
امّـا زیباتـر از آن ،
این‌ است کہ زندگـی
با تولـد آغـاز و با شهــادت تمام شود

سالروز ولادت شهید والا مقام محسن غلامی