طی حکمی ازسوی وزیر میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستیسعید اوحدی به سمت معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی منصوب شد.

طی حکمی ازسوی وزیر میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی
سعید اوحدی به سمت معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی منصوب شد.