طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به گزارش خبری شهید یاران طرح تغییر ساعت رسمی کشور با یک فوریت ثبت و با امضای ۲۴ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.قرار است در صورت تصویب نهایی دیگر ساعت رسمی کشور از اول فروردین تا پایان نیمه […]

طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش خبری شهید یاران

طرح تغییر ساعت رسمی کشور با یک فوریت ثبت و با امضای ۲۴ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
قرار است در صورت تصویب نهایی دیگر ساعت رسمی کشور از اول فروردین تا پایان نیمه نخست سال دیگر یک ساعت به جلو نرود.

خبرنگار شهرزاد اریه بندان
صدا سیما