دکتر مرتضوی و هیات همراه با حضور در منزل والدین ۵ قلوهای اصفهانی و اهداء هدایایی به این کودکان، از احوال جاری این خانواده شریف آگاهی یافتند و به منظور کاستن از دشواری های این خانواده و رفع دغدغه های ۵ قلوها دستوراتی را به مدیران ذی ربط اظهار و اعلام کرد. وی در انتهای […]

دکتر مرتضوی و هیات همراه با حضور در منزل والدین ۵ قلوهای اصفهانی و اهداء هدایایی به این کودکان، از احوال جاری این خانواده شریف آگاهی یافتند و به منظور کاستن از دشواری های این خانواده و رفع دغدغه های ۵ قلوها دستوراتی را به مدیران ذی ربط اظهار و اعلام کرد.

وی در انتهای این دیدار با تقدیر از اهتمام و کرامت این خانواده سختکوش، از ایزد متعال برای آینده سرشار از نیک روزی این کودکان آرزو توفیق و بهروزی نمود.