حضور مهندس توکلی شهردار خوانسار به همراه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج خوانسار در منزل پدر شهید ابوطالب شریعتی وتجلیل از دانشجویان بسیجی توسط پدر و مادر شهید به مناسبت روز دانشجو

حضور مهندس توکلی شهردار خوانسار به همراه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج خوانسار در منزل پدر شهید ابوطالب شریعتی وتجلیل از دانشجویان بسیجی توسط پدر و مادر شهید به مناسبت روز دانشجو