ایستگاه مرکزی خاتم هشدار می‌دهد؛ Khatam Central Station warns؛ هر گونه اقدام و تهدید نظامی علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران Any military action or threat against Iran’s peaceful nuclear facilities به معنای موافقت آمریکا محسوب می شود It means agreeing with the United States و در پاسخ آن ایران تمام مراکز و پایگاه […]

ایستگاه مرکزی خاتم هشدار می‌دهد؛

Khatam Central Station warns؛

هر گونه اقدام و تهدید نظامی علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران

Any military action or threat against Iran’s peaceful nuclear facilities

به معنای موافقت آمریکا محسوب می شود

It means agreeing with the United States

و در پاسخ آن ایران تمام مراکز و پایگاه هایی که در همین فضایی که هواپیما های دشمن عبور کرده اند

And in response, Iran, all the centers and bases in the same space where the enemy planes have passed

و ایران را مورد تجاوز قرار داده‌اند،

And have invaded Iran

ما آن ها را به اضافه ی مبدا تجاوز در هم خواهیم کوبید

We will crush them plus the origin of the invade