از کودکان و نوجوانان علاقه مند به شرکت در این طرح دعوت می شود، بخشی از وصیت نامه یکی از شهدا را به انتخاب خود بازخوانی و به شماره واتساپی۰۹۱۳۳۲۰۰۲۵ ۰۹۹۲۷۰۴۷۰۵۱خبر نگار شهرستان تنگستاندر گروه سربازان کوچک شهدایی ارسال نمایند.📢لطفاً ویدیو به صورت افقی ارسال شود . شایان ذکر است به افراد شرکت کننده در […]

از کودکان و نوجوانان علاقه مند به شرکت در این طرح دعوت می شود، بخشی از وصیت نامه یکی از شهدا را به انتخاب خود بازخوانی و به شماره واتساپی۰۹۱۳۳۲۰۰۲۵

۰۹۹۲۷۰۴۷۰۵۱خبر نگار شهرستان تنگستان
در گروه سربازان کوچک شهدایی ارسال نمایند.
📢لطفاً ویدیو به صورت افقی ارسال شود .

شایان ذکر است به افراد شرکت کننده در این طرح هدایای فرهنگی نیز اهدا خواهد شد.