خانم زینب صیفوری🥈نقرهآقای متین احمدی🥈نقرهآقای متین رستمی 🥈نقرهآقای علی اصغر سلیمانی🥈نقرهخانم مریم رضایی 🥉برنزخانم سحر خانی 🥉برنزآقای پوریا کاشی 🥉برنز 🌱انجمن سینمای جوانان خمینی شهر به تمامی این عزیزان تبریک گفته و آرزوی پیشرفت روزافزون دارد.

خانم زینب صیفوری🥈نقره
آقای متین احمدی🥈نقره
آقای متین رستمی 🥈نقره
آقای علی اصغر سلیمانی🥈نقره
خانم مریم رضایی 🥉برنز
خانم سحر خانی 🥉برنز
آقای پوریا کاشی 🥉برنز

🌱انجمن سینمای جوانان خمینی شهر به تمامی این عزیزان تبریک گفته و آرزوی پیشرفت روزافزون دارد.