(شهید عسگری جمکرانی) زمان: روز سه شنبه صبح ۱۴۰۰/۹/۲۴مکان:گلزار شهدا علی بن جعفر معاونت پرورشی دبیرستان هدایتیبسیج دانش آموزی دبیرستان هدایتیانجمن اسلامی دانش آموز دبیرستان هدایتی

(شهید عسگری جمکرانی)

زمان: روز سه شنبه صبح ۱۴۰۰/۹/۲۴
مکان:گلزار شهدا علی بن جعفر

معاونت پرورشی دبیرستان هدایتی
بسیج دانش آموزی دبیرستان هدایتی
انجمن اسلامی دانش آموز دبیرستان هدایتی