سردار شهید، داریوش درستی مربی نیروهای مخصوص سپاه پاسداران با نام جهادی «ابوحامد» بود و در شهریور ۱۳۹۵ در استان حماه – سوریه به دست اعضای گروهک تروریستی «جیش ایضا» به شهادت رسید.

سردار شهید، داریوش درستی مربی نیروهای مخصوص سپاه پاسداران با نام جهادی «ابوحامد» بود و در شهریور ۱۳۹۵ در استان حماه – سوریه به دست اعضای گروهک تروریستی «جیش ایضا» به شهادت رسید.