جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی صرفا جهت اطلاعخاوری در زمان خود نامه ای به اعضای هیئت مدیرها منتشر کرده که در آن اسامی افرادی خاص مطرح شده که سوالی را برای عموم در مورد آنها ایجاد کرده است.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، با توجه به نامه ای که در زمان خاوری به […]

جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی صرفا جهت اطلاع
خاوری در زمان خود نامه ای به اعضای هیئت مدیرها منتشر کرده که در آن اسامی افرادی خاص مطرح شده که سوالی را برای عموم در مورد آنها ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، با توجه به نامه ای که در زمان خاوری به هیئت مدیره منتشر شده حال باید منتظر آن بمانیم که از طرف معاون ریاست جمهوری وریاست بنیاد شهید جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی پست مدیر عاملی بانک… به چه کسی تعلق می گیرد و باید این را سوال کرد کسانی که اسامی آنها ذیل این نامه مطرح شده تخلف مالی دارند یا خیر؟