٢٢دی‌ماه سالگرد شهادت دانشمند هسته‌ای؛ شهید مسعود علی‌محمدی‌‌

٢٢دی‌ماه سالگرد شهادت دانشمند هسته‌ای؛ شهید مسعود علی‌محمدی‌‌