فرزند شهید مدافع‌وطن ناصربشنام در مراسم تشییع پیکر پدر شهیدش کهنوج

فرزند شهید مدافع‌وطن ناصربشنام در مراسم تشییع پیکر پدر شهیدش کهنوج

فرزند شهید مدافع‌وطن ناصربشنام در مراسم تشییع پیکر پدر شهیدش کهنوج

مسلم بناوند