کوچکترین خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران کمیل اشرف خراسانی اذعان داشتند من عاشق حاج قاسم هستم حاج قاسم قهرمان استاین راه ادامه داد… از کودکان و نوجوانان علاقه مند به شرکت در این طرح دعوت می شود، بخشی از وصیت نامه یکی از شهدا را به انتخاب خود بازخوانی و به شماره واتساپی۰۹۱۳۳۲۰۰۲۵۴در گروه سربازان […]

کوچکترین خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران کمیل اشرف خراسانی اذعان داشتند من عاشق حاج قاسم هستم حاج قاسم قهرمان است
این راه ادامه داد…

از کودکان و نوجوانان علاقه مند به شرکت در این طرح دعوت می شود، بخشی از وصیت نامه یکی از شهدا را به انتخاب خود بازخوانی و به شماره واتساپی۰۹۱۳۳۲۰۰۲۵۴
در گروه سربازان کوچک شهدایی ارسال نمایند.
📢لطفاً ویدیو به صورت افقی ارسال شود .

شایان ذکر است به افراد شرکت کننده در این طرح هدایای فرهنگی نیز اهدا خواهد شد.