جلسه محسنی نیارییس اداره ثبت واحول داراب بامرادی رییس بنیادشهیدوامورایثارگران داراب به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدداراب این جلسه که دردفترریاست ثبت واحوال داراب برگذارشد،درخصوص صدورشناسنامه جهت شهدای والامقام شهرستان بحث وتبادل نظرگردید.دراین جلسه رییس اداره ثبت اعلام کردندبرای۳۲۵نفرازشهدای شهرستان شناسنامه صادرگردیده،وبرای مابقی شهدادراینده انشاا.صادر خواهدشد

جلسه محسنی نیارییس اداره ثبت واحول داراب بامرادی رییس بنیادشهیدوامورایثارگران داراب

به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدداراب این جلسه که دردفترریاست ثبت واحوال داراب برگذارشد،درخصوص صدورشناسنامه جهت شهدای والامقام شهرستان بحث وتبادل نظرگردید.
دراین جلسه رییس اداره ثبت اعلام کردندبرای۳۲۵نفرازشهدای شهرستان شناسنامه صادرگردیده،وبرای مابقی شهدادراینده انشاا.صادر خواهدشد