خاطره ای ازشهید خداکرم فرامرزی

خداکرم حدود۹ماه متوالی درجبهه حضورداشت. یک روز به ایشان گفتم پسر شما محمد جواد درجبهه است وایشان به جای شما به تکلیف عمل می‌کند.درجوابم <گفت اگرشما تضمین میکنید که فردای قیامت چون پسرم درجبهه بوده این تکلیف ازگردن من ساقط شده است من همین حالا به مرخصی میرم .
“من پاسخ دادم :نه من ازحساب وکتاب روز قیامت خودم هم برنمی‌آیم .

خاطره ای ازشهیدخداکرم فرامرزی

نام کتاب :اول میدان مین

شادی روح شهدا صلوات