حقیقت را از تو می خوانم

حقیقت را از تو می خوانم

آفتاب بیداری از افق نگاه شما سر می‌زند و جهان تاریک اندیشه را روشن و آگاه می‌سازد. خبرنگاری نه یک شغل که جهادی مداوم در مسیر آگاهی‌بخشی است. روز خبرنگار بر شما تلاشگر عرصه اندیشه و قلم مبارک باد.