به گزارش پایگاه خبری شهید یاران دکتر عباس مقتدایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در مراسم هفته دفاع مقدس گلستان شهدای اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران دکتر عباس مقتدایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در مراسم هفته دفاع مقدس گلستان شهدای اصفهان

قوه مجریه بر اساس اصول اسلامی شکل می گیرد و براساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است، محیط سالمی را محیط مساعدی برای رشد فضایل مردم ایجاد بکند یا بردن سطح آگاهی مردم، تقویت روح تطبق و آموزش و ابتکار ، طرد کامل استعمار، محو استبداد و رسیدگی به همه ی امور مردم و رفع تبعیضات ناروا و پی ریزی اقتصاد صحیح مبتنی بر عدالت به‌گونه‌ای که مثل امروزنباشیم و بهتر از امروزمان باشیم.

بشر باید متناسب با رویکرد های اسلامی تقویت، تربیت و شکل بگیرد.
خانواده واحد بنیادی جامعه است .
خواسته ی از مواضع طبقاتی و سلطه گری فردی نیست در این قانون اساسی ، شیوه ی اداره ی و چگونگی حاکمیت مشخص شده.

در این نظام اقتصاد وسیله است نه هدف و در این نظام، زن در قانون اساسی، جایگاهی بنیادین دارد چون خانواده در این جامعه مورد نظر است و تفاوت دارد با رویکرد های غربی .