قابل توجه عزیزان خبرنگار، روزنامه نگار؛ نویسندگان و عکاسانبرای ارسال اثار وارد سامانه مذکور شوید و اثار خود را بارگذاری فرمایید . http://isfahan.pressfestival.ir/Default.aspx

قابل توجه عزیزان خبرنگار، روزنامه نگار؛ نویسندگان و عکاسان
برای ارسال اثار وارد سامانه مذکور شوید و اثار خود را بارگذاری فرمایید .

http://isfahan.pressfestival.ir/Default.aspx