هم اکنون عوامل آتش نشانی مشغول اطفاء حریق و عوامل اورژانس در محل حادثه مستقر هستند. هنوز از تعداد مصدومین و جانباختگان احتمالی گزارشی ارسال نشده است. خبرنگار:صغرا مومنی

هم اکنون عوامل آتش نشانی مشغول اطفاء حریق و عوامل اورژانس در محل حادثه مستقر هستند.

هنوز از تعداد مصدومین و جانباختگان احتمالی گزارشی ارسال نشده است.

خبرنگار:صغرا مومنی