راوی ؛مسول معراج شهدای دیارکریمان،کرمان اولین بار بود قورمه سبزی میخورد..باغیرت و شجاع و جوانمرداز ۱۳ سالگی سخت کوش و پرتلاش بودبابت بدهی پدر از روستا به کرمان آمده دنبال کار می گشت تا در رستوران کار پیدا کرد و بعد از مدتها پول جمع کردنتوانست بدهی پدر را پرداخت کنداو حاج قاسم عزیز ماست… […]

راوی ؛مسول معراج شهدای دیارکریمان،کرمان

اولین بار بود قورمه سبزی میخورد..باغیرت و شجاع و جوانمرد
از ۱۳ سالگی سخت کوش و پرتلاش بود
بابت بدهی پدر از روستا به کرمان آمده دنبال کار می گشت تا در رستوران کار پیدا کرد و بعد از مدتها پول جمع کردن
توانست بدهی پدر را پرداخت کند
او حاج قاسم عزیز ماست…

تقدیم به روان مطهر شهید سپهد حاج قاسم سلیمانی