به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، حاج ماموستا سید صلاح الدین حسامی امام جمعه اسبق سنندج و از علمای برجسته کردستان به ملکوت اعلی پیوست. کویستان عبدالحکیمی/ کردستان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، حاج ماموستا سید صلاح الدین حسامی امام جمعه اسبق سنندج و از علمای برجسته کردستان به ملکوت اعلی پیوست. کویستان عبدالحکیمی/ کردستان