شهید احمد جعفریشهادت۱۳۶۰/۰۹/۰۸درعملیات طریق القدس (آزادی بستان)براثراصابت خمپاره به سرش به شهادت رسید. فرازی ازوصیت نامه شهید احمد جعفری ازخودخواهی دوری کنید وازانفاق وایثار درراه خدا دریغ نورزید.عروس من شهادت است وفرزندمن نامش آزادی استبرای من مگری مگویی دریغ دریغ به دام دیو افتادن دریغ آن باشد مانام مقدس ویادمعطرتان رابربرگ، برگ درختان خواهیم نوشت. […]

شهید احمد جعفری
شهادت۱۳۶۰/۰۹/۰۸
درعملیات طریق القدس (آزادی بستان)
براثراصابت خمپاره به سرش به شهادت رسید.

فرازی ازوصیت نامه شهید احمد جعفری

ازخودخواهی دوری کنید وازانفاق وایثار درراه خدا دریغ نورزید.
عروس من شهادت است وفرزندمن نامش آزادی است
برای من مگری مگویی دریغ دریغ

به دام دیو افتادن دریغ آن باشد

مانام مقدس ویادمعطرتان رابربرگ، برگ درختان خواهیم نوشت.

وخاطره عزیزشان رادرلحظه، لحظه زندگیمان زنده نگه خواهیم داشت.