انقلاب اسلامی ، یک انقلاب عظیم در مقیاس جهانی است و به سرعت از مرز های خودش عبور کرده و ایده های خودش رو جهانی کرده و تبدیل شده به یک جریان جهانی.

انقلاب اسلامی ، یک انقلاب عظیم در مقیاس جهانی است و به سرعت از مرز های خودش عبور کرده و ایده های خودش رو جهانی کرده و تبدیل شده به یک جریان جهانی.
به دنبال احیای معنویت ، احیای ادیان الهی،احیای ارزش های اسلامی در جهان و با هدف ایجاد، یک نمونه ای از حکومت دینی در کشور جمهوری اسلامی ایران، بیداری معنوی و ایجاد ، احیای هویت مسلمان ها در جهان و ایجاد یک بیداری معنوی در کل عالم هست ، این آرمانی است که انقلاب اسلامی از روز اول دنبال میکرده، همه ی شما شنیدین که امام به یکی از سیاسیونی که در همون سال های آغازین به خدمت ایشون رسیده بودن، فرموده بودن که ما به دنبال همین سه مقصد هستیم ، ایجاد یک نوع حکومت اسلامی در ایران، ایجاد بیداری اسلامی در دنیای اسلام و ایجاد بیداری معنوی در جهان

سه مقصد انقلاب اسلامی