به خاطر امنیت ما باید چنین بچه‌های هیچ وقت آغوش و مهر پدری را نچشندشهید نظام تاجیک شهید دهه هفتادی که در ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰ در کهنوج به شهادت رسیدند…

به خاطر امنیت ما باید چنین بچه‌های هیچ وقت آغوش و مهر پدری را نچشند
شهید نظام تاجیک شهید دهه هفتادی که در ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰ در کهنوج به شهادت رسیدند…