مشکل به وجود آمده در تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر وزارت بهداشت، حل شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به وزارت بهداشت، مجوز احکام تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر وزارت بهداشت را صادر کرد.شایان ذکر است تا پیش از این نامه با بهانه نبود اعتبار این […]

مشکل به وجود آمده در تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر وزارت بهداشت، حل شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به وزارت بهداشت، مجوز احکام تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر وزارت بهداشت را صادر کرد.
شایان ذکر است تا پیش از این نامه با بهانه نبود اعتبار این کار انجام نمی شد که با صدور این نامه،مشکل تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر وزارت بهداشت حل شد.