اثر هنرمند فرهیخته اصفهان استاد بدرالسما به مناسبت بیست و پنج آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان

اثر هنرمند فرهیخته اصفهان استاد بدرالسما به مناسبت بیست و پنج آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان