ما همیشه به یاد خواهیم داشت که اگر با آرامش و امنیتی دل نشین در کنار کانون گرم خانواده، روزها را سپری می سازیم. همه را مدیون خون ساق شما هستیم.که بر این خاک مقدس جاری گشت و سرخی اش را لاله ها تا ابدیت به یادگار خواهند داشت با شهدا بودن سخت نیست با […]

ما همیشه به یاد خواهیم داشت که اگر با آرامش و امنیتی دل نشین در کنار کانون گرم خانواده، روزها را سپری می سازیم. همه را مدیون خون ساق شما هستیم.که بر این خاک مقدس جاری گشت و سرخی اش را لاله ها تا ابدیت به یادگار خواهند داشت با شهدا بودن سخت نیست با شهدا ماندن سخت است.
شهادت فنا شدن انسان برای میل به سرچشمه ی نور و نزدیک شدن به هستی متلق است، می نویسم تا یادم نرود تمام اقتدار میهنم را از پرواز شما دارم. این روزها بیشتر از همیشه شرمنده ی نگاه منتظرتان هستیم، آن نگاهی که گویا فریاد می‌زند، خون مان را با سازش دشمن نفروشیم.
افسوس!
هزاران افسوس، خون دل خوردن هایتان یادمان رفت!

گوینده :اکرم کریمی