کاش برخی مسئولین ایستادگی را از این بانوی شیرزن یاد بگیرند.

کاش برخی مسئولین ایستادگی را از این بانوی شیرزن یاد بگیرند.
آرپی جی زن خط مقدم، جانباز شیمیایی، سرکار خانم
آمنه وهاب زاده

جانبازان فراموش شدنی نیستند 🌹

پایگاه خبری شهید یاران