سرکارخانم “گلنسا مبارکی” نخستین فرماندار زن دولت سیزدهم در سیستان و بلوچستان به گزارش پایگاه خبری شهیدایران خانم گلنسا مبارکی طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار شهرستان لاشار منصوب شد. خبرنگار:صغرامومنی

سرکارخانم “گلنسا مبارکی” نخستین فرماندار زن دولت سیزدهم در سیستان و بلوچستان به گزارش پایگاه خبری شهیدایران خانم گلنسا مبارکی طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار شهرستان لاشار منصوب شد.

خبرنگار:صغرامومنی