شما هنوز هم خط‌شکنید ما پا در گل مانده‌ایم، دستمان را بگیر همراهی با پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس از انقلاب تا بهشت؛ پیکرهای مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس روی دوش مردم مومن و قدرشناس تهران وارد معراج شهدا شدند. خبرنگارپایگاه خبری شهیدیاران صغرامومنی

شما هنوز هم خط‌شکنید

ما پا در گل مانده‌ایم، دستمان را بگیر

همراهی با پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس از انقلاب تا بهشت؛

پیکرهای مطهر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس روی دوش مردم مومن و قدرشناس تهران وارد معراج شهدا شدند.

خبرنگارپایگاه خبری شهیدیاران صغرامومنی