شهید محمد بدیعی” که به‌عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۹۵ در “زهکلوت کرمان” دفن شده بود، از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی شد.

شهید محمد بدیعی” که به‌عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۹۵ در “زهکلوت کرمان” دفن شده بود، از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی شد.