چنانچه عشق شهدا از والاترین درجات إنسانیت به معبود خویش است ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحیا عندربهم یرزقونشهادت أوج کمال إنسان است تحسین انگیز و افتخار آمیز. استعملی اگاهانه اختیاری در راه هدفی. مقدس می بأشدو از هر گونه انگیزه خود گرایانه منزه و مبراستیک مسؤولیت بزرگ است و صعود […]

چنانچه عشق شهدا از والاترین درجات إنسانیت به معبود خویش است ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحیا عندربهم یرزقونشهادت أوج کمال إنسان است تحسین انگیز و افتخار آمیز. است
عملی اگاهانه اختیاری در راه هدفی. مقدس می بأشد
و از هر گونه انگیزه خود گرایانه منزه و مبراست
یک مسؤولیت بزرگ است و صعود به قله معراج بشریت و در محراب عشق پیروز و جاودانه شدن
شهدا به حقیقت و عالمی راه پیدا کرده اند که جز قرب جوار خدای لایتنا هی بجای. دیگر وصل نمیشوند. و چنان احساس. شادی و قدرت و سعادت در وجودشان اشکار می شود که خود را فراموش می کنند تا أینکه سبک بال در اقیانوس توحید غوطه ور می شوند و روحشان به حق واصل میگردد

ستایش برای إنسان های مقدسی که با روح ملکوتی. شان توانستند با دوری جستن از أرزوها و أمیال إنسانی در آغوش معشوق خود قرار گیرند
إیثار کردن جان و شهادت در راه حق و حقیقت و تسلیم أراده و تدبیر الهی شدن فقط متعلق به انسانهای مقدسی است که همیشه در تاریخ زمان و در دل روزگار بیعت و وفاداریشان با خدای خویش استواربوده است
و زمانی که از خود رها میشوند در واقع توفیقی است برای پرواز عاشقانه بسوی حق و حقیقت و با شکستن درهای زندان طبیعت نفس خود درهایی از مخزن اسرار الهی را به روی خود باز میکنند
و تاریخ مقاومت با جوهر حقیقت در تصویر خورشید درخشان اینگونه مینویسد که أوج عرفان و طریقت و زیباترین درجات به قرب خداوند را فقط در جبهه ها میتوان مشاهده کرد

و درود بی پایان بر همه شهدای گر انقدر جنگ تحمیلی و شهدای مدافعان حرم که صادقانه در این میدان جهاد فی سبیل الله قدم گذاشته و سراًفراز و پر افتخار راه کمال پیمودند و با عزت و شکوه بسوی اعلی و سراپرده قرب الی الله عروج نمودند .

کتاب : سالک راه پاکان
نویسنده : شهرزاد اریه بندان