فرازی از دلنوشته های سید شهیدان اهل قلمیادی از سید مرتضی آوینیما وارث انبیاء هستیم و آیات الهی آفرینش انسان در وجود ماست که معنی می یابد. ما از مرگ نمی ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات عند الرب است . عقلهای مهجور و آیینه های قیراندود فطرت بشر غربی چگونه خواهند […]

فرازی از دلنوشته های سید شهیدان اهل قلم
یادی از سید مرتضی آوینی
ما وارث انبیاء هستیم و آیات الهی آفرینش انسان در وجود ماست که معنی می یابد. ما از مرگ نمی ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات عند الرب است . عقلهای مهجور و آیینه های قیراندود فطرت بشر غربی چگونه خواهند توانست که معنای حیات عند الرب را در یابند . حیات عند الرب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمی توان یافت.

  • نویسنده : فاطمه قائمی فر