راست می گویند که حلال زاده به دایی اش میرود…خواهرزاده شهید والا مقام نادر(امیر)تمجیدی در کنار مضجع حاج قاسم شجاعانه رجز خوانی میکند . امیر عباس ۱۰ سال دارد…او و همه امیر عباس های ایران زمین همانند حاج قاسم شجاع و دلیر ندوفرزندان این آب و خاک امیر عباس مانند دایی نادر(امیر)عاشق شهادت است….. به […]

راست می گویند که حلال زاده به دایی اش میرود…خواهرزاده شهید والا مقام نادر(امیر)تمجیدی در کنار مضجع حاج قاسم شجاعانه رجز خوانی میکند .

امیر عباس ۱۰ سال دارد…او و همه امیر عباس های ایران زمین همانند حاج قاسم شجاع و دلیر ندوفرزندان این آب و خاک

امیر عباس مانند دایی نادر(امیر)عاشق شهادت است…..

به امیر عباس های وطن افتخار میکنیم.