حجاب را خودم انتخاب کردمریحانه خودسیانی خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهید یاران گفت: حجاب را خودم انتخاب کردمبه گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،ریحانه خودسیانی دختر نوجوان باحجابی است که با اشاره به اینکه دختر مانند مروارید و چادر برای او مانند صدف می باشد اظهار داشت: همانگونه که مروارید از صدف محافظت […]

حجاب را خودم انتخاب کردم
ریحانه خودسیانی خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهید یاران گفت: حجاب را خودم انتخاب کردم
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،ریحانه خودسیانی دختر نوجوان باحجابی است که با اشاره به اینکه دختر مانند مروارید و چادر برای او مانند صدف می باشد اظهار داشت: همانگونه که مروارید از صدف محافظت می کند چادر هم از دختر محافظت می کند.
وی افزود: دختران اگر چادر بپوشند امنیت بیشتری در جامعه خواهند داشت،به همین جهت من حجاب را انتخاب کردم چون حجاب انسان را بهتر و با وقارتر نشان می دهد.