از :فرماندهی کل قوابه:جوانان ودانشجویان درقبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر است .به مسئله ی تبیین اهمیت بدهید .هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه .مثل یک چراغی ،مثل یک نوری پیرامون خودتان را روشن کنید .افکار درست را،افکار صحیح را منتشر کنید میتوانید در […]

از :فرماندهی کل قوا
به:جوانان ودانشجویان

درقبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر است .به مسئله ی تبیین اهمیت بدهید .هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه .مثل یک چراغی ،مثل یک نوری پیرامون خودتان را روشن کنید .افکار درست را،افکار صحیح را منتشر کنید میتوانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید