با ترکیب درست و تعامل هرچه بیشتر در شورای شهر بدون هیاهو وقیل وقال ،فارغ از مسائل سیاسی وحاشیه ای شهری بسازیم در خور مرودشت ومرودشتی

با ترکیب درست و تعامل هرچه بیشتر در شورای شهر بدون هیاهو وقیل وقال ،فارغ از مسائل سیاسی وحاشیه ای شهری بسازیم در خور مرودشت ومرودشتی
کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مرودشت
آریا مختاری