گروه‌های تفحص شهدا موفق شدند امروز پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۰ پیکرهای ۷ شهید دفاع مقدس را در منطقه جزیره مجنون شمالی تفحص کنند.

گروه‌های تفحص شهدا موفق شدند امروز پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۰ پیکرهای ۷ شهید دفاع مقدس را در منطقه جزیره مجنون شمالی تفحص کنند.