۱_تقلید از خانواده درمسئله حجاب ۲_تمثیلات درمورد عفاف وحجاب ۳_خودشناسی وخداشناسی ۴_محافظت ازخطرات با رعایت حجاب ۵_نزدیک شدن بخدا ؛؛اِذا هَرّ رَایَتَهَّ اضَاءَ لَهَّا مَا بَیَّنَ الًمَشرِقِ والمغرِبِ؛،

۱_تقلید از خانواده درمسئله حجاب

۲_تمثیلات درمورد عفاف وحجاب

۳_خودشناسی وخداشناسی

۴_محافظت ازخطرات با رعایت حجاب

۵_نزدیک شدن بخدا

؛؛اِذا هَرّ رَایَتَهَّ اضَاءَ لَهَّا مَا بَیَّنَ الًمَشرِقِ والمغرِبِ؛،