درحالی که برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که سردار سلامی سرشانه لباس خود را برای دریافت واکسن پاره کرده است اما تصاویر نشان می دهد واقیت ماجرا چیز دیگری است.ماجرای پارگی لباس سردار سلامی هنگام تزریق واکسن چه بود؟ پس از تزریق واکسن توسط فرمانده کل سپاه، برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که سردار سلامی […]

درحالی که برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که سردار سلامی سرشانه لباس خود را برای دریافت واکسن پاره کرده است اما تصاویر نشان می دهد واقیت ماجرا چیز دیگری است.
ماجرای پارگی لباس سردار سلامی هنگام تزریق واکسن چه بود؟

پس از تزریق واکسن توسط فرمانده کل سپاه، برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که سردار سلامی سرشانه لباس خود را برای دریافت واکسن پاره کرده است! اما تصاویر جزئی‌تر نشان می‌دهد که سرشانه لباس فرمانده سپاه زیپ دارد.