علی لندی، نوجوان شجاع و فداکار ایذه ای و قهرمان ملی درگذشت.

علی لندی، نوجوان شجاع و فداکار ایذه ای و قهرمان ملی درگذشت.

ضمن عرض تسلیت به خانواده ی این قهرمان ملی و ابراز همدردی با ایشان؛
دنیا ببین شهامت،غیرت و فرهنگ ایثار در بین نوجوانان ایران اسلامی را

حسین فهمیده ها زنده اند و فرهنگ ایثار همچنان فرهنگی ماندگار است

انجمن فرزندان شاهدوایثارگراستان اصفهان