تاکید حضرت آیت الله امام خامنه ای بر تشکیل قرار گاه فرهنگی و تعبیر ایشان از قرارگاه. https://chat.whatsapp.com/JCjz52iPUtL07LmVTwsC39

تاکید حضرت آیت الله امام خامنه ای بر تشکیل قرار گاه فرهنگی و تعبیر ایشان از قرارگاه.

https://chat.whatsapp.com/JCjz52iPUtL07LmVTwsC39