عرض تسلیت به خانواده شهید والا مقام مصطفی رضائی خبر ناگهانی فوت آقای دکتر حمید رضائی فرزند شهید ، حقیقتی تلخ و غیر قابل باور می باشد. از خداوند متعال برای شما خانواده شهید مرحوم صبر و شکیبایی را طلب می کنیم و همواره امیدواریم روح آن عزیز غریق رحمت باشد. از طرف انجمن همبستگی […]

عرض تسلیت به خانواده شهید والا مقام مصطفی رضائی

خبر ناگهانی فوت آقای دکتر حمید رضائی فرزند شهید ، حقیقتی تلخ و غیر قابل باور می باشد. از خداوند متعال برای شما خانواده شهید مرحوم صبر و شکیبایی را طلب می کنیم و همواره امیدواریم روح آن عزیز غریق رحمت باشد.

از طرف انجمن همبستگی فرزندان شهید وایثار استان اصفهان.پایگاه خبری شهید یاران ،خادمیاران گلستان شهدای اصفهان