طرح ابتکاری و خوب بنیاد شهید برای شنیدن صدای جامعه ایثارگرینشست رو در رو و بدون پرده بنیاد شهید و امور ایثارگران با برخی اعضای جامعه ایثارگری کشور درحالی برگزار شد که بیم آن میرفت پیرو تجمعات اخیر، دامنه سوء تفاهم و عدم تعامل بنیاد با اعضای جامعه هدف گسترده شود که خوشبختانه با تدبیر […]

طرح ابتکاری و خوب بنیاد شهید برای شنیدن صدای جامعه ایثارگری
نشست رو در رو و بدون پرده بنیاد شهید و امور ایثارگران با برخی اعضای جامعه ایثارگری کشور درحالی برگزار شد که بیم آن میرفت پیرو تجمعات اخیر، دامنه سوء تفاهم و عدم تعامل بنیاد با اعضای جامعه هدف گسترده شود که خوشبختانه با تدبیر دست اندرکاران امر حل و فصل شد.

پیرو تجمعاتی که در ماه های اخیر در مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران در خیابان طالقانی برگزار شد و حواشی های استانی بوجود آمده، با حضور قاضی زاده هاشمی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران نشستی برگزار شد که در آن طاهریان مدیر کل حراست بنیاد، سردار شریفی نماینده ایثارگران ستادکل نیروهای مسلح، پاکدل معاون تعاون
، ایزدی معاون حقوقی و پارلمانی، دکتر عباسپور معاون بهداشت و درمان و دکتر مهری مدیرکل تشکل‌ها و نخبگان در آن حضور داشتند.
این اقدام ستودنی هرچند در موقعیتی بهتر میتوانست انجام شود اما نویدبخش روزهای گفتمان متقابل سازنده است.

نشست رو در رو و بدون پرده بنیاد شهید و امور ایثارگران با برخی اعضای جامعه ایثارگری کشور درحالی برگزار شد که بیم آن میرفت پیرو تجمعات اخیر، دامنه سوء تفاهم و عدم تعامل بنیاد با اعضای جامعه هدف گسترده شود که خوشبختانه با تدبیر دست اندرکاران امر حل و فصل شد.
نگرش گفتمان محور و ایجاد فضای صمیمی در جامعه هدف میتواند روح امید و نشاط را در اعضای آن جامعه دمیده و فضای گفتمان و اجتناب از سوء تفاهمات را بگشاید.