به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛مسولان محلی جنوب یمن می گویند :عناصری که احتمالا از سازمان تروریستی القاعده هستند ۵نفر از کارکنان سازمان ملل را ربودند .شورای انتقالی جنوب یمن که کنترل بخش بزرگی از جنوب یمن را در دست دارد که با دولت مستعفی یمن به ریاست منصور هادی در گیر است این آدم […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛مسولان محلی جنوب یمن می گویند :عناصری که احتمالا از سازمان تروریستی القاعده هستند ۵نفر از کارکنان سازمان ملل را ربودند .شورای انتقالی جنوب یمن که کنترل بخش بزرگی از جنوب یمن را در دست دارد که با دولت مستعفی یمن به ریاست منصور هادی در گیر است این آدم ربائی رامحکوم و آن را یک عملیات تروریستی عنوان کرد.

خبرنگار

فاطمه قائمی فر