فراخوان تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی ویژه دانش‌آموختگان برتر حوزوی (طرح شهید صیاد شیرازی ویژه طلاب) برگزار می شود. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ فراخوان تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی ویژه دانش‌آموختگان برتر حوزوی (طرح شهید صیاد شیرازی ویژه طلاب) برگزار می شود. متقاضیان، بر اساس آخرین مقطع تحصیلی حوزوی و در صورت احراز شرایط زیر، […]

فراخوان تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی ویژه دانش‌آموختگان برتر حوزوی (طرح شهید صیاد شیرازی ویژه طلاب) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ فراخوان تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی ویژه دانش‌آموختگان برتر حوزوی (طرح شهید صیاد شیرازی ویژه طلاب) برگزار می شود.

متقاضیان، بر اساس آخرین مقطع تحصیلی حوزوی و در صورت احراز شرایط زیر، برای بهرمندی از تسهیلات این شیوه نامه برگزیده می شوند:

دانش آموختگان سطح سه :

متقاضی باید دارای شرایط زیر بوده و توسط کارگروه برگزیده شود:

الف. حداق ۵۰ امتیاز از فعالیت های تبلیغی موفق طلاب با ارائه گواهی از مراجع معتبر کسب نماید. ب. حداق ۱۵۰ امتیاز از مجموع امتیازهای جدول پیوست کسب نماید

دانش آموختگان سطح چهار:

متقاضی باید دارای شرایط زیر بوده و توسط کارگروه برگزیده شود:

الف. حداق ۸۰ امتیاز از فعالیت های تبلیغی موفق طلاب با ارائه گواهی از مراجع معتبر کسب نماید.

ب. حداق ۲۲۰ امتیاز از مجموع امتیازهای جدول پیوست کسب نماید

ثبت‌نام در سامانۀ سینا به نشانی Sina.bmn.ir آغاز شده است.